Kwaliteit

E25 heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en streeft constant naar verbetering. Lees hieronder hoe wij dit doen.

Kwaliteit hoog in het vaandel

E25 heeft kwaliteit hoog in het vaandel staat. We werken dan ook uitsluitend met ervaren en geschoolde medewerkers. Daarnaast hebben we de beschikking over een gedragswetenschapper die waar nodig de medewerkers ondersteunt.
Binnen E25 schakelen we waar nodig en gewenst direct tussen de verschillende disciplines en vakspecialisten. Hierdoor kunnen we met korte lijnen werken en gebruiken maken van elkaars kennis op allerlei gebieden.
Mochten we de kennis zelf niet in huis hebben, zoeken we samenwerking met onze ketenpartners op. Hiermee kunnen we dan alsnog expertises koppelen en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroepen.

HKZ certificering

Bij E25 is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering. Dit is mede bedoeld om te kunnen waarborgen dat de diensten voldoen aan de eisen vanuit de wetgeving en de wensen en behoeften van onze cliënten/deelnemers. Team kwaliteit is verantwoordelijk voor de ondersteuning, adviseren en voorbereiding van de kwaliteitszorg binnen de organisatie.

Wij werken met een kwaliteitsmanagementsysteem en zijn hiervoor HKZ gecertificeerd gebaseerd op ISO 9001. Jaarlijks wordt er door een externe partij getoetst of de kwaliteit voldoet aan de norm die hieraan gekoppeld is. Met het voldoen aan deze norm weten opdrachtgevers, overheden en andere samenwerkingspartners dat de kwaliteit gewaarborgd is.

Deskundigheidsbevordering

Om goed te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en wijzigingen binnen de werkterreinen worden er binnen de teams minimaal twee keer per jaar diverse deskundigheidsbevorderingsmomenten georganiseerd. Dit kunnen workshops, trainingen, korte cursussen, intervisies, netwerkbijeenkomsten of andere kennisoverdrachtbijeenkomsten zijn. Daarnaast gelden er voor de coaches en andere vakspecialisten binnen de organisatie minimale vakopleidingen en wordt er jaarlijks getoetst of iedereen hieraan voldoet.

Erkend leerbedrijf

E25 is een erkend leerbedrijf en gecertificeerd door de SBB. Wij zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten in de gelegenheid te stellen om door het volgen van een stage, zicht krijgen op het werkveld.

Daarnaast werken we veel samen met vrijwillige organisaties en vrijwilligers. E25 zou E25 niet zijn zonder onze vele vrijwilligers. Het werken met vrijwilligers is waardevol. E25 laat zien dat iedereen een eigen actieve bijdrage kan leveren aan het versterken van de sociale cohesie én het optimaliseren van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Het vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Om de verwachtingen van tevoren duidelijk te hebben en af te stemmen wordt er gewerkt met het vrijwilligersbeleid.

Wilt u meer weten over het kwaliteitsbeleid van E25, neem dan contact met ons op via kwaliteit@e25.nl.