Klachtenprocedure E25

Onze klachtenprocedure ziet er als volgt uit:

Onze medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers en stagiairs verrichten hun werkzaamheden naar hun beste vermogen. Dat wil niet zeggen dat er niet eens wat fout kan gaan. Als er klachten zijn over onze medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers, stagiairs, diensten of locaties, willen wij dit graag weten, dan kunnen wij voor passende maatregelen zorgen. Hiermee verbeteren wij continue de kwaliteit van onze dienstverlening.

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over:

  • De dienstverlening van de organisatie in het algemeen
  • De handelswijze van individuele medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers of stagiairs
  • Een specifieke dienst van de organisatie.

Dit kan informeel, door direct contact op te nemen met de desbetreffende medewerker.
Is uw ontevredenheid niet weggenomen nadat u de betreffende persoon om een toelichting gevraagd heeft of na onmiddellijke correctie, dan kunt u een klacht indienen

En deze ontevredenheid is niet weggenomen nadat u de betreffende persoon om een toelichting gevraagd heeft of na onmiddellijke correctie, dan kunt u een klacht indienen.

Heeft u klacht of opmerking? Raadpleeg dan onze klachtenprocedure.

  • U dient uw klacht binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk in bij de directeur door middel van het invullen en opsturen van het klachtenformulier. Het klachtenformulier is tevens op alle locaties van de organisatie verkrijgbaar.
  • Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  • Uiterlijk vier weken nadat de klacht is ontvangen krijgt u van de directeur bericht over de voorgestelde oplossing of de te nemen maatregelen.

Mocht het langer duren dan vier weken voor de klacht kan worden verholpen, dan wordt u ook daarover binnen deze termijn bericht.

  • Klachten over de directeur kunt u middels hetzelfde klachtenformulier richten aan de Raad van Toezicht.

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u binnen vier weken na ontvangst van het bericht protest aantekenen bij de directeur. U wordt dan in de gelegenheid gesteld dit protest mondeling toe te lichten.

Als u geen gebruik maakt van de gelegenheid tot mondelinge toelichting, dan ontvangt u binnen twee weken na melding daarvan een definitieve beslissing van de directeur. Als u uw klacht wel mondeling toelicht, maar u en de directeur komen tijdens dat gesprek niet tot een passende oplossing van de klacht, dan ontvangt u binnen twee weken na het gesprek schriftelijk een definitief voorstel voor de afhandeling van uw klacht. Daarbij wordt u gewezen op de mogelijkheid om u te wenden tot de Raad van Toezicht.

Indien bovenstaande mogelijkheden niet tot een passende oplossing leidt kunt u zich als laatste optie wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie Zorg. Zij zullen vervolgens uw klacht verder behandelen. U kunt uw klacht indienen via www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachtenformulier


Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.
Bekijk onze cookie policy hier.